Vertrouwenscontactpersoon volleybalvereniging Spiker

Bij volleybalvereniging Spiker  moet iedere sportbeoefenaar, trainer of coach en vrijwilliger verbonden aan Spiker in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Er wordt gestreefd naar een gezonde en veilige inrichting van de sportaccommodatie.

Onder ‘gezond en veilig’ wordt niet alleen gedoeld op lichamelijk vlak, maar ook op geestelijk vlak. Gedrag of taalgebruik dat, door personen verbonden aan Spiker, als ongewenst of intimiderend wordt ervaren door anderen, is niet toegestaan. Dit noemen we ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de NeVoBo. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht dergelijk ongewenst gedrag tegen te gaan.

Het bestuur van Spiker heeft dan ook besloten tot de instelling van een  VertrouwensContactPersoon (VCP) betreffende ongewenste omgangsvormen. Na een cursus VCP te hebben gedaan bij het NOC*NSF zijn de volgende leden van Spiker benoemd:

–               Ditte Minks (speelt bij donderdagrecreanten)       M. 06-36158463

–               Johan Verkade (speelt in H1)  M. 06-52625583

Deze personen zijn het aanspreekpunt voor leden (sporters, trainers, vrijwilligers) of hun ouder en/of verzorgers in die hoedanigheid die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Met deze vertrouwenscontactpersoon kan direct, zonder tussenkomst van een trainer, bestuurslid of wie dan ook, contact worden gelegd indien ongewenst gedrag wordt ervaren. Dit eerste contact is vaak erg belangrijk omdat hierdoor escalatie van eventuele problemen kan worden voorkomen.

De VCP moet een vertrouwelijk gesprek melden bij het bestuur. Dit kan, in overleg met betrokken persoon, wel of niet anoniem gebeuren.  De VCP opereert onafhankelijk van het bestuur en maakt hier ook geen deel van uit.                                                                                                                                  Afhankelijk van het onderwerp kan in het gesprek de melder eventueel door worden verwezen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur of andere personen of instanties.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon. De informatie van een melder, een beschuldigde of een bestuurslid wordt strikt vertrouwelijk behandeld.