Privacybeleid

Privacy Verklaring Volleybalvereniging Spiker

Statement/ Verklaring
Volleybalvereniging Spiker (Spiker) hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geeft Spiker informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

Spiker wil voldoen aan de nieuwe wetgeving verwoord in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Spiker wil dan ook van elk lid de privacy waarborgen en daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat Spiker in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel c.q. de doelen en type persoonsgegevens wordt/worden nader aangegeven;
-Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als Spiker deze nodig heeft voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan gegevens van minderjarige leden (jonger dan 16 jaar);
-Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;
-U op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en Spiker u daarop wil wijzen en deze ook wil respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover, dan kunt u contact opnemen via: penningmeester@spiker.nl.

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Spiker verwerkt om invulling te geven aan het gestelde in artikel 2 van de statuten, te weten gelegenheid geven tot het beoefenen van de volleybalsport door middel van het houden van trainingsavonden, het spelen van wedstrijden en andere middelen, die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn. Spiker tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten;
-Het organiseren van wedstrijden, al dan niet in samenwerking met de NEVOBO;
-Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn; en
-Het organiseren van saamhorigheid bevorderende activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

-Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
-Adres, postcode, woonplaats;
-Telefoonnummer(s);
-E-mailadres;
-Geslacht;
-Geboortedatum en geboorteplaats;
-Overlijdensdatum;
-Bankrekeningnummer;
-Sport specifieke diploma’s.

Door Spiker worden geen bijzondere persoonsgegevens gevraagd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u hebt gegeven kan de vereniging aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt de vereniging gebruik van een derde partij voor
Het verzorgen van de ledenadministratie en de financiële administratie.
Wij geven de persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee geen zogeheten verwerkersovereenkomst is gesloten. Met verwerkende partijen zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsovereenkomsten te waarborgen.

Verder zal de vereniging de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zo zal bij ernstige intimiteiten en strafbare feiten aangifte worden gedaan bij de politie en zal ook de Nevobo daarvan in kennis worden gesteld. Tot slot kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden mits u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming is gegeven.

Bewaartermijn
De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap. De vereniging maakt hier uitzondering op voor het nakomen van verplichte wettelijke bewaartermijnen en ook ten aanzien van het mogelijk inzicht krijgen in historische en statistische gegevens.

Beveiliging
De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als voorbeelden zijn te noemen:
De medewerkers van de vereniging zijn gehouden aan geheimhouding en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
Op de systemen wordt gewerkt met een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Spiker. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Spiker raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Spiker of door een van onze verwerkers. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens zal Spiker deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Spiker hebben ontvangen.

Wijziging van het privacy beleid
Spiker past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Spiker raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Spiker er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klachten
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van ons privacy statement/ privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op. Zie bovenstaand adres.