Huishoudelijk Reglement

Artikel 1: Algemeen

 • Inhoud reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van een aantal in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en werkzaamheden van de vereniging.

 • Wie en wat

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder

Vereniging:       volleybalvereniging Spiker te Eerbeek;

Reglement:       het Huishoudelijk reglement;

Bestuur:           het algemeen bestuur.

Artikel 2: Lidmaatschap en contributie

De penningmeester laat de contributiebedragen en het inschrijfgeld jaarlijks tijdens de ALV vaststellen. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het inflatiecijfers van het CBS.

De contributie zal per kwartaal, per lid, via automatische incasso geïnd worden. Uitzondering hierop is in overleg met de penningmeester te regelen.

Bij het toetreden tot de vereniging als lid, is men eenmalig inschrijfgeld verschuldigd.

Als competitie spelend lid ben je jaarlijks teamgeld verschuldigd. Het bestuur stelt het bedrag per lid vast volgens een verdeelsleutel.

Leden die bondscontributie verschuldigd zijn, betalen deze gelijktijdig met het teamgeld.

Artikel 3: Lidmaatschapsverplichtingen

Leden van Spiker houden zich aan de gedragsregels, voortvloeiend uit onze waarden en normen, welke tevens in lijn zijn met de NeVoBo en de NOC-NSF gedragscode. Door als lid het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen.

3.1 Normen & Waarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen.  Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij eenieder zich thuis en veilig voelt.

Openheid & Toegankelijkheid: we streven er naar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de Eerbeekse samenleving en omstreken.  We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

Boeien & (Ver)binden: we streven er na een grote mate van verbondenheid te creëren tussen leden en betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybal activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. We willen een wij-gevoel creëren. Daarbij is een vrijwilligersbeleid ontwikkeld, waarbij de leden nog meer verbonden worden met Spiker. Daarbij is het de bedoeling dat alle competitie spelende leden bijdragen aan de werkzaamheden binnen de vereniging.

Sportief presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door met dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te acteren.  Dit altijd met behoud van een sportieve houding.

3.2 Gedragsregels voor Spelers en Trainers /Coaches

Bovenstaande waarden en normen leiden tot de volgende concrete gedragsregels.

Spelers/speelsters

Fair-play tijdens en na training en wedstrijd, d.w.z.:

 • Wij zijn gastheer tegenover het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij problemen of onduidelijkheden die het team heeft;
 • Respect voor de tegenstander;
 • Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel;
 • Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen;
 • Betrokken en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheids en spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen).

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het verstoren van de trainingen en wedstrijden, zoals:

 • Medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;
 • Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;
 • Schreeuwen of ander ongepast gedrag;
 • Pesten of negatief benaderen van medespelers;
 • Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders aanspreken);
 • De kleedkamers onnet achterlaten;
 • Ongepast gedrag naar scheidsrechter;

Trainers

In relatie tot het positief training geven:

 • Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer;
 • Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien over hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen;
 • Training afstemmen op niveau spelers en team;
 • Saamhorigheid nastreven;

In relatie tot het respectvol training geven:

 • Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen;
 • Evenveel aandacht geven aan iedere speler;
 • Een voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • Culturele bijzonderheden en gelegenheden van sporters respecteren, voor zover niet risicovol;

 In relatie tot een veilig klimaat:

 • Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;
 • Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
 • Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
 • Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
 • Neem contact op met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige probleemgevallen.

Wat verwachten wij van onze trainers?

 1. De trainer/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speler/speelster zich veilig kan voelen.
 2. De trainer/coach onthoudt zich ervan de speler/speelster te bejegenen op een wijze die de speler/speelster in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de speler/speelster door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De trainer/coach onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de speler/speelster.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/coach en de jeugdige speler/speelster tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De trainer/coach mag de speler/speelster niet op een zodanige wijze aanraken dat de speler/speelster en/of de trainer/coach deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De trainer/coach onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De trainer/coach zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de speler/speelster en met de ruimte waarin de speler/speelster zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De trainer/coach heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de speler/speelster te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) speler/speelster behartigt, is de trainer/coach verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De trainer/coach zal de speler/speelster geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/coach aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de speler/speelster die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De trainer/coach zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de speler/speelster is betrokken. Indien de trainer/coach gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/coach in de geest hiervan te handelen.

Artikel 4: Goed bestuur

De bestuurders van onze vereniging houden zich aan de volgende gedragsrichtlijnen:

 • Handelen altijd in het belang van de vereniging en richten zich op het belang van de vereniging en leden boven hun persoonlijk belang. Onthouden zich van uitlatingen die de vereniging in diskrediet kan brengen.
 • Handelen zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in dat handelen en de beweegredenen.
 • Houden zich aan de regels, waaronder de Statuten en besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zien toe op de naleving van de regels en besluiten en bespreken overtreding van die regels en bezien welke sancties genomen moeten worden.
 • Gebruiken informatie:
  • voor de doelen van de vereniging
  • niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen
  • zorgvuldig en correct
  • delen geen informatie die binnen het bestuur is besproken met derden, tenzij anders afgesproken.
 • Handelen met respect en stellen gelijke behandeling voorop. Gedragen zich hoffelijk en respectvol en onthouden zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Spannen zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden en zorgen voor een bepaalde mate van alertheid in de vereniging voor onbehoorlijke en/of grensoverschrijdende gedrag en het melden daarvan.
 • Vervullen geen nevenfuncties die in strijd zijn of kunnen zijn met de functie en gaan geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie en bespreken binnen het bestuur het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang.
 • Nemen geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Melden geschenken of giften die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

 • Het bestuur vergadert minimaal twee keer per kwartaal. Een bestuursvergadering kan niet worden gehouden wanneer niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Op elke vergadering heeft ieder bestuurslid een stem. Tijdens deze vergaderingen worden de onderwerpen besproken welke op dat moment van belang zijn.
 • Naast het uitvoeren van de taken door de penningmeester, zoals vastgelegd in het document daarvoor, zal de penningmeester bij uitgaven boven € 5.000,00 in ieder geval 1 van de overige bestuursleden mede goedkeuring geven voor de betaling van deze uitgaven. Daarnaast zal een ander bestuurslid periodiek de bankmutaties beoordelen, buiten de jaarlijkse controle van de kascommissie om.
 • Indien het gehele dagelijkse bestuur tijdelijk of definitief haar taken niet meer kan uitvoeren, dan zal de ALV zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 maand) plaatsvervangende leden aanwijzen om het dagelijks bestuur van de vereniging voort te zetten (opnemen in de eerstvolgende statutenwijziging).
 • Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij het nemen van beslissingen, zowel direct als indirect, dan zal deze bestuurder hierover niet meepraten en -beslissen. De betreffende bestuurder zal dit per direct kenbaar maken aan de overige bestuursleden. Mocht achteraf blijken dat sprake is geweest van tegenstrijdig belang, dan zal deze beslissing nietig worden verklaard en zal het betreffende bestuurslid hierover verantwoording moeten afleggen aan de overige bestuursleden.

Artikel 5: Privacy

Onderstaand privacy protocol heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens, foto’s en video-opnamen en de website van de vereniging.

5.1 Maken foto- en video opnamen

Tijdens alle activiteiten, door de vereniging georganiseerd, mogen foto- en video-opnamen gemaakt worden door leden, vrijwilligers en/of verzorgers, ouders en familieleden van leden.

Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 1. Wedstrijden en (on)officiële toernooien;
 2. Verenigingsactiviteiten;
 3. Trainingen;
 4. Teamuitjes en overige activiteiten die in verband staan met de vereniging.

5.2 Bewaking privacy gebruik van de opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld, gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website of pr-gerelateerd wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden (video-)opnamen te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.
 • Ouders van mini-, jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur.
 • Het bestuur zal per situatie beoordelen of het persoonlijk belang van het betreffende lid of de leden geschaad wordt.

5.3 Gebruik website

De volgende privacyregels gelden voor onze website (tenzij afzonderlijk overeengekomen met individuele leden):

 • De vereniging beheert de website;
 • De website heeft tot doel informatie te verstrekken over onze vereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij de vereniging. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.
 • Op de website worden teamfoto’s geplaatst met daarbij mogelijk vermeld de voornaam en achternaam van de leden.
 • Bij de openbaarmaking van foto’s en video’s van leden, anders dan de teamfoto’s, kunnen namen van de leden worden vermeld.
 • Overige gegevens van leden, zoals e-mailadressen, worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst.
 • Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de vereniging betrokken zijn, zullen geen telefoonnummers en/of privéadressen worden vermeld met uitzondering van het telefoonnummer van de bestuursleden en commissieleden.
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf op de website, dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen conform de hierboven genoemde regels.

Artikel 6: Instellen van commissies

Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen. Zij geeft daarbij aan uit hoeveel leden de commissie tenminste dient te bestaan. Daarnaast geeft het bestuur aan voor welke termijn de commissie in het leven wordt geroepen.

Artikel 7: Wijzigingen

Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijke reglement kan alleen worden genomen indien bij het oproepen van de algemene vergadering, waar het voorstel zal worden behandeld, dit voorstel wordt medegedeeld en het desbetreffende besluit met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen wordt aangenomen.

Artikel 8

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement alsmede alle wettig vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels en bepalingen te kennen.