Spiker-leden,
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is besloten tot een incidentele verhoging van de contributie, ingaande per 1 januari 2018. De verhoging is vastgesteld op € 1,25 per kwartaal.
Daarmee worden de volgende bedragen in rekening gebracht per kwartaal (in de tweede kolom de bedragen zoals tot nu toe in rekening gebracht voor dit seizoen):
Groep (inclusief € 8,00 verenigingscontr.) 2e helft 2017-2018 1e helft 2017-2018
Mini’s € 26,45 € 25,20
Jeugd € 37,45 € 36,20
Senioren € 48,35 € 47,10
Recreanten € 43,55 € 42,30
De verhoging van de contributie is vastgesteld door de ALV om het tekort op de begroting deels te dekken.
In de begeleidende stukken van de ALV is het volgende aangegeven:
Door de afnemende sponsorinkomsten van de afgelopen seizoenen en de geleidelijke afname van het aantal leden met nagenoeg gelijkblijvende kosten en een lichte verhoging van de contributie inkomsten, is de begroting niet sluitend te krijgen.
Hierbij wil ik ook nogmaals aangeven welke incasso momenten ik probeer aan te houden om de contributie, teamgelden en club van 50 te innen.
De momenten zijn de volgende (waarbij de datum enkele dagen kan afwijken door technische controles bij de bank):
* 3e kwartaal => 23 augustus
* team-/bondsgelden => 23 september
* 4e kwartaal => 23 november
* club van 50 => 5 februari
* 1e kwartaal => 23 februari
* 2e kwartaal => 23 mei.
Met vriendelijke groeten,
Edwin Lieferink
Penningmeester