Aan: Leden v.v. Spiker
Datum : Woensdag 26 november 2014
Locatie : De Bhoele te Eerbeek
Aanvang : 19.30 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 21 november 2013.

 

3. Jaarverslagen: a. Secretaris

b. Technische commissie

c. Recreantencommissie

d. PR&A commissie/ Sponsorbeleid

e. Penningmeester

– verslag kascommissie: Jan Willem Wehrmeijer en Arko Nijmeijer.

 

4. Begroting 2014 – 2015

 

5. Jubilarissen

 

6. Bestuursverkiezingen

Aftredend volgens rooster:

– Mia Dalhuisen (Penningmeester)niet herkiesbaar.

– Hans Kerseboom (Voorzitter RC)herkiesbaar, stelt zich kandidaat.

Aftredend niet volgens rooster:

– Jeroen Bielleman (Voorzitter TC)Niet herkiesbaar.

Verkiesbaar:

– Edwin Lieferink heeft gereageerd op onze oproep in de nieuwsbrief van juni. Edwin heeft hierbij aangegeven de functie van penningmeester op zich te willen nemen

– Benoemen nieuwe kascommissie.

 

7. Rondvraag

 

8. Sluiting

 

Toelichting bij agendapunt 2, 3 en 4

De notulen, de jaarverslagen en de begroting liggen vanaf 19.00 ter inzage in de vergaderruimte.

Toelichting bij agendapunt 6

Leden hebben het recht kandidaten te stellen voor bestuursfuncties. De namen van de kandidaten kunnen tot 2 dagen voor de ALV aangedragen worden via Bestuur@spiker.nl.