Hierbij even update van het afgelopen seizoen 2019/2020 . Afgelopen week hadden wij de eerste digitale jaarvergadering van Spiker.. Gezien de huidige situatie en het feit dat de ALV vóór 1 april moet plaatsvinden, is de ALV digitaal gehouden  We hadden gehoopt op een hoge digitale opkomst na de vraag via mail wie er wilde meedoen maar dat was helaas niet het geval.

 Toch willen we jullie een aantal belangrijke zaken niet  onthouden.

1/Samenwerking met andere sportverenigingen gaan door en we bezien hoe we dit vorm kunnen geven. Kapstok is lokaal sportakkoord. Ook is het zinnig ons aan te melden voor deelname aan Halloween festijn. Naast financieel voordeel bevorderd dit ook de samenhang met alle andere verenigingen.

 2/Afgelopen jaar hebben wij met Last Gear kunnen regelen dat wij toch nog konden volleyballen in periode mei tot en met juli. Heel fijn dat dit kon! Kostte veel tijd en inspanning maar dit was het zeker waard. Ook dit jaar proberen we het weer van de grond te krijgen. We proberen ook Beach Volley van de grond te krijgen op hun veld.  Misschien levert dit nog nieuwe leden op en meer spelplezier. Onze sponsor Hofmeijer brengt een offerte uit voor twee velden. Met het overgebleven geld van afgelopen jaar kunnen we misschien e.e.a. financieren.

 3/Aankomend jaar vind in Gelderland het WK damesvolleybal plaats we proberen vanuit spiker hierbij aan te haken. Dit wordt nog een aardige klus maar we hopen op hulp van onze clubleden. Ons staat voor ogen een groepje te vormen die in kaart brengt hoe en wat te doen.

 4/ Gelukkig zijn er geen problemen gemeld bij de vertrouwenspersonen! Heb je een probleem je bent altijd welkom bij Ditteke Minks e.o. Johan Verkade. Vanzelfsprekend ben je ook bij het bestuur welkom!

 Na het doornemen van de notulen ALV 2019 kwamen wij uit op de jaarverslagen. (met dank aan de redacteuren) NB van het jaar was het voor het eerst dat er ook een verslag was van de mini’s en de vrijwilligerscommissie.

Een van de belangrijkste items was het resultaat over het seizoen 2019/2020. Daarbij is ongeveer € 5.000 winst gemaakt, voornamelijk veroorzaakt door compensatie van de zaalhuur vanuit de overheid. Een van de genomen beslissingen door de ALV is dat de jaarlijkse indexering voor komend seizoen bevroren wordt en dat bij de volgende ALV beoordeeld en besloten wordt hoe hier mee om te gaan naar de toekomst toe. Daarnaast is aangegeven dat we mogelijk beachvolleybalvelden willen aanleggen (zie hierover de tekst in deze mail). En verder wordt door het bestuur bekeken of iets met lokale ondernemers gedaan kan worden. Hierover volgt later meer.”

Bestuursverkiezingen en andere functies binnen het bestuur.

 Edwin is weer herbenoemd als penningmeester. Heel fijn dat hij doorgaat ?

 Drie commissieleden hebben in het bestuur afgelopen jaar afscheid genomen. Lisette (PR) Soraja (hoofd TC) en Andre (recreanten)

Alle drie hebben ze op hun eigen wijze invulling gegeven aan hun taken. Lisette is altijd heel druk geweest met het organiseren van veel evenementen. Gelukkig mogen we in de toekomst ook van haar kennis en kunde gebruik maken. Soraja sterk sociaal heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan haar taak als hoofd TC en dit heeft veel energie gekost. We zijn blij dat zij dit voor de club heeft gedaan! Ook Andre gaf op zijn eigen gedreven wijze inhoud aan zijn functie. Net als de andere twee had/heeft hij veel over voor de club. Zijn gezondheid gaat echter voor.

 Wij wensen jullie als bestuur allen het beste toe!

 Na deze opzeggingen zijn wij op zoek gegaan naar vervanging. Wij dragen voor Rene van Seuren voor functie voorzitter recreanten. Aantal taken van PR kwamen overeen met vrijwilligers en activiteiten functie. Wij hebben Rob Konijnenberg bereid gevonden deze kar te trekken samen met de andere leden v.d. activiteitencommissie. Goedkeuring voor deze functies hoeft niet door de ALV worden vastgesteld.

Helaas hebben wij op dit moment nog niemand kunnen vinden voor de zeer belangrijke functie van hoofd TC. Ik roep jullie dan ook op te kijken of deze functie niet iets is voor iemand van jullie. (Vanzelfsprekend kan het ook een duo job zijn voor deze belangrijke job!) Vanzelfsprekend kun je eens aanschuiven bij een TC-vergadering om feeling te krijgen.

Jubilarissen.

 Ria Boomsma: 40
* jarenlang speelster van dames 1 geweest
* tijdens haar lidmaatschap altijd actief geweest als trainster van zowel senioren, jeugd en mini’s nu nog
* vele jaren TC lid geweest, ook als voorzitter TC
* bestuurslid geweest. Voorzitter en erelid


Lynda Dogger: 40
* altijd bereid te helpen bij activiteiten (was controlepost bij de Hike bij ons 40-jarig bestaan)
* helpt mee de Speculaasactie te organiseren
(helaas kan ik niet meer vinden over Lynda)

Hans Koeslag: 40
* speelde jarenlang in Heren 3 en Heren 4
* is regio-scheidsrechter geweest
* heeft dames recreanten getraind
* traint momenteel mini’s
* is lid van de mini-commissie

De  blauwe pluim ging naar  Henri Broekhuis.

Hij is jarenlang de coach geweest van zijn zoons Sven en Jesse toen die nog in de mini’s en jongens C speelden.
Afgelopen jaar coach geweest van Heren 2.

Al met al een niet zo een fijn jaar geweest. Wel heeft het veel energie gekost de club draaiende te houden en dat geld ook voor het huidige jaar. De verbinding te behouden kost steeds meer moeite.

Ik wil ik jullie bedanken dat jullie nog steeds lid zijn gebleven van de club zodat we financieel overeind zijn gebleven.

Kijkend naar de toekomst van de club is er denk ik versterking nodig. Noodzakelijk is in ieder geval hoofd TC. Ook is het handig alvast voor te sorteren op een nieuwe voorzitter. Dit mag ook een duo job zijn. Het zou mooi zijn als iemand dit over 2 jaar van mij over neemt. ?

Een jong bestuur met nieuwe ideeën voor de club is volgens mij  van groot belang! Heb je interesse leg even met de voorzitter of secretaris contact. Zijn er nog vragen je kunt ze altijd aan ons stellen.

 Bestuur Spiker

Vriendelijke groet,

 Hans Kerseboom

Voorzitter Spiker.

 

Zie voor onze privacy policy de site: www.spiker.nl